Hoy Hulk sketch

Hulk Sketch-hulkcolor.jpg

Hulk Sketch-hulk-color-study.jpg

Hulk Sketch-hulk.jpg