Hoy Hulk sketch.
Hulk sketch-hulkcolor.jpg
Hulk sketch-hulk-color-study.jpg
Hulk sketch-hulk.jpg